Kalkmalerierne i Viskinge Kirke

Korsfæstelsen

Kalkmalerierne er fra 1425-50. De blev overkalket efter reformationen. I 1859 omtales sporene af dem første gang. I 1883 anbefales en fuldstændig afdækning. Den blev foretaget i 1895 med henblik på restaurering, der skete i 1897. Ved kirkens restaurering i 1965 blev billederne renset for kakkelovnsrøg og tilmalinger, og endnu et billede blev afdækket. 

Udsmykningen er fornem og har foruden de to hvælv i skibet også omfattet væggene derunder, hele nordkapellet samt formentlig også det senere nedrevne kor. 

Der er ikke fundet arbejder andre steder af den samme kunstner. Han skiller sig ud fra datidens hjemlige kirkemalere som en af de betydeligste. Figurerne er fremstillet meget plastisk og fremtræder med deres individuelle forskellighed. Variationen i gloriernes udsmykning er særegen. Ornamenterne er meget kunstfærdige. Farverne har oprindeligt været mere strålende.

Den kunstneriske baggrund for billederne, som rummer flere usædvanlige ikonografiske træk, må søges i den internationale kunst fra 1425-50, muligvis med nærmeste forbillede i den westfalske maler Conrad af Soest

I den vestlige hvælving ses Kristi himmelfart, pinseunderet, Marias himmelkroning og Kristus, der troner på en dobbelt regnbue indrammet af en mandorla. Placeringen af dette sidste motiv i en nordkappe er usædvanlig; men det har måttet vige for billedet, der vises Marias himmelkroning. 

Maria har i det hele taget en fremtrædende rolle på billederne. Himmelkroningen er en usædvanlig fremstilling, hvor den kronede Maria sidder andagtsfuld på samme højsæde som Faderen og Sønnen. Maria er gudsmoderen og repræsenterer også hele kirken. Billedet blev ved den første restaurering kalket over igen, da det forekom for uevangelisk. I 1965 blev det endelig afdækket. 

I nordkapellet, der bruges som ligkapel, er der også kalkmalerier. De er overkalkede og kan derfor ikke ses. Var de blevet restaurerede, som det var planen frem til 1906, havde man haft mulighed for at opleve en fuldstændig udmaling på både vægge og kapper. 

Billederne findes nærmere beskrevet  i et hæfte, der kan købes i kirken.

Om kalkmalerierne

I den østlige hvælvning skildres lidelseshistorien. Billederne illustrerer nøje hændelsen, som skildres i Det nye Testamente. Dog er der på billedet, hvor Jesus bærer korset til Golgata, kommet et element med fra legendens verden, idet Veronica ses med svededugen, der har aftryk af Jesu ansigt. På den måde lykkes det kunstneren på et og samme billede at vise Jesu to naturer: Jesu menneskelige natur ses i sin lidelse bærende korset, mens Jesu guddommelige natur samtidig ses forklaret på svededugen.

Billedet med himmelkroningen har en form, der først rigtig vinder frem i århundredets anden halvdel.

Korsfæstelsen

Lidelseshistorien

Himmelfart

Himmelkroningen

Dommedag